اشكالات اتصال بدنه ماشين به Base Plate

(SOFT FOOT)

يكي از شايع ترين مشكلات در ارتباط با هم محوري ماشين هاي دوار مي تواند مربوط به اشكالات اتصال پوسته ماشين به base plate خود قرار مي گيرد ممكن است يك يا چند پايه آن در نقاط پايه روي قاب به sole plate باشد. وقتي ماشين دوار روي پايه، قاب به خوبي متصل نشود اين مي تواند مشخصه تابيدگي يا كمانه كردن قاب، تابيدگي يا كمانه كردن پوسته هاي ماشين، ماشين كاري نادرست پايه ها، ماشين كاري نادرست base plate ، يا تركيبي از تابيدگي يا ناهمواري قاب و تابيدگي يا ناهمواري پوسته ماشين باشد.

اين مشكل عموماً تحت عنوان Soft Foot شناخته مي شود. عموماً به هرگونه شرايط كه تماس ضعيف يا سطحي بين صفحه دو طرف پايه ماشين و جايي كه به قاب يا base plate متصل مي شود Soft Foot اطلاق مي گردد به نظر مي رسد Soft Foot روي بستر هاي مونتاژ شده بيش از base plate هاي ريختگي باشد base plate هاي مونتاژ شده معمولاً از بخش هاي ناوداني، نبشي، I‐beam ساخته مي شوند. اين قطعات به هم جوش مي شوند تا قاب ماشين ساخته شود اطمينان از اينكه همه مسطح، قائمه و در يك صفحه باشند را خيلي غير محتمل مي سازد. با اين حال، base plate ريخته گري شده نيز كه از پايه چدن هستند ، اين احتمال وجود دارد كه هنگام فرايند نصب وقتي در پايه بتني قرار مي گيرند قاب تابيده شود و مقدمه Soft Foot فراهم شود به چند دليل اين مشكل بايد حل شود:

1- بسته به اينكه به چه ترتيب پيچهاي پايه سفت شوند، خط مركز دوران ميتواند به جهات مختلف جابجا شود كه باعث ميزان قابل توجهي ناكامي هنگام هم محوري مي شود.

2- سفت كردن هركدام از پيچ هاي پايه كه اتصال خوبي با base plate ندارند باعث خواهد شد كه پوسته ماشين بتابد و لقي هاي حساس قطعات حياتي نظير بيرينگها، آب بندهاي شافت، آب بندهاي مكانيكي، رينگهاي سايش، آب بندهاي مراحل كمپرسور، آرميچر موتور، يا فاصله هاي هوايي استاتور و غيره به هم بخورد.

3- با گذشت زمان، ارتعاش ماشين باعث شل شدن پيچهاي پايه ها خواهد شد و ممكن است شيمها از زير پايه با توجه به شرايط Soft Foot بيرون رانده شوند. با پيچ هاي پايه شل ممكن است هم محوري تا حد غيرقابل قبولي تغيير كند.

4- ايجاد محدوده هاي تنش بالا روي پوسته ماشين ممكن است باعث شروع خستگي و نهايتاً ترك پوسته ماشين شود.
5- با پايه شل، ارتعاش ماشين باعث خوردگي سايش و ضربه متناوب پوسته ماشين و آسيب به سطوح مي شود.

اغلب به اشتباه اين مشكل را با يك پايه كوتاه از چهار پايه صندلي مقايسه مي كنند اين تشبيه خيلي ساده است و آنچه واقعاً در ماشين دوار اتفاق مي افتد را منعكس نمي كند پايه هاي صندلي عموماً تماس نقطه اي با كف اتاق دارند.
اگر پايه هاي ماشين دوار تنها تماس نقطه اي داشته باشند هرگونه مشكل Soft Foot مي تواند با استفاده از سه پايه ماشين نظير آنچه در سه پايه ها ديده مي شود حل شود.

خيلي مهم است بدانيم كه پايه هاي ماشين دوار تماس نقطه اي ندارند به جاي آن چهار (يا بيشتر) سطح تخت پايه كه زير پوسته ماشين در نظر گرفته شد ه اند سعي مي كنند با سطوح تخت مفروض روي base plate جفت شوند. حالا، شانس اينكه همه ي چهار سطح روي base plate نيز تخت و در يك صفحه باشند واقعاً به ندرت اتفاق مي افتد. اغلب وقتي سعي مي كنيم نقاط تماس زير ماشين و base plate را جفت كنيم، شرايط مختلفي بوجود مي آيد از جمله فاصله غير موازي، خيلي پيچيده، مخروطي، گوه اي شكل كه ممكن شرايط Soft Foot روي همه نقاط پايه ها به وجود آورد.

در اين شرايط ، فقط به خاطر اينكه تماس خوبي روي base plate وجود ندارد گفته نمي شود كه ماشين دوار در فضا معلق است. انواع شرايط گوناگوني ممكن است وجود داشته باشد. ماشين دوار مي تواند به صورت اريب روي دو گوشه يا از يك طرف به طرف ديگر يا انتها به انتها نوسان كند. شايد ببينيد سه پايه روي پنجه بالا هستند و چهار پايه روي پنجه پايين، احتمال دارد تماس لب هاي در سمت داخلي يك پايه و لبه بيروني در آن پايه يك فاصله هوايي را نمايش دهد.