شرکت کاله

شرکت تراکتور سازی ایران(تبریز)

آبفا سمنان

وزارت کشور

شرکت مهرکام پارس

شرکت چوب خزر

نیروگاه خرمشهر

نیروگاه گناوه

نیروگاه بیستون

منطقه 10 انتقال گاز